Algemene Voorwaarden - Crossfit Hilversum - Crossfit & Personal Training

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Hilversum. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. CrossFit Hilversum is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 2. Lidmaatschap

 

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen bijbehorende bij dit betreffende lidmaatschap. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

 

Artikel 3. Kosten lidmaatschap

 

Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld kan worden voldaan in maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso. Deze incasso vind plaats rond de maand wisseling. Mocht de incasso niet lukken dan is CrossFit Hilversum gerechtigd de incasso een maand later te herhalen voor de betreffende periode. CrossFit Hilversum bepaald periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden. De lidmaatschapsgelden worden jaarlijks geindexeerd. Bij niet tijdige betaling is het lid, zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is, in gebreke. Indien na aanmaning per email het openstaande bedrag niet is voldaan kan toegang tot CrossFit Hilversum worden ontzegd.

 

Artikel 4. Duur van het lidmaatschap

 

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien het lid middels een email aan de eigenaar van CrossFit Hilversum, 14 dagen voor afloop van het lidmaatschap, meedeelt zijn of haar lidmaatschap niet te willen verlengen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

 

Artikel 5. Beeindiging van een lidmaatschap

 

CrossFit Hilversum behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beeindigen in een van de onderstaande gevallen;

  1. zonder waarschuwing voor, indien een lid de voorwaarden of huisregels van CrossFit Hilversum ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van CrossFit Hilversum misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van lidmaatschapsgelden.
  2. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

 

Artikel 6. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

 

Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnements vorm. Veranderingen dienen middels een email aan de eigenaar van CrossFit Hilversum voor de 23e van de maand te geschieden. Mutaties zullen per volgende betalingsperiode van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn tot het einde van de bestaande contractperiode.

 

Artikel 7. Gedrag van leden

 

Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten van CrossFit Hilversum. Eventuele beschadigingen aan eigendommen of opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beeindiging van het lidmaatschap. Leden wordt niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drug of andere geestverruimende middelen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van CrossFit Hilversum. CrossFit Hilversum sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan de lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart CrossFit Hilversum voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

 

Artikel 9. Overige zaken

 

De leden geven CrossFit Hilversum toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

CrossFit Hilversum behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan op de hoogte te brengen.

 

Leave a reply